Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Benzodiazepin och biverkningar

Sammanfattning: Trötthet, minskad koncentration, muskelsvaghet, yrsel, mental förvirring, minnesförlust, depression och självmordstankar är vanliga biverkningar av benzodiazepin.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Benzodiazepin och biverkningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Professor C Heather Ashton, DM, FRCP Emeritus Professor i psykofarmakologi, School of Neurosciences, Division of Psychiatry, The Royal Victoria Infirmary, Queen Victoria Road, Newcastle upon Tyne NE1 4LP, England, UK
Första version: 19 aug 2003.
Senaste ändring: 27 nov 2006.

Vad har benzodiazepin för biverkningar?

Svar:

Känslor av extremt lugn

Att känna sig extremt lugn är kopplat till en lång behandling med benzodiazepinpreparat, effekterna kan även beskrivas som hypnotiska. Andra biverkningar inkluderar trötthet, dålig koncentration, nedsatt koordination, muskelsvaghet, yrsel och mental förvirring. Om benzodiazepin tas på natten som substitut för sömntabletter kan det leda till ett bakrus dagen efter med exv. långsammare kroppsrörelser som effekt.

Den lugnande effekten känns vanligtvis av efter en vecka efter påbörjad behandling. De patienter som tar benzodiazepin under dagen har sällan några problem med sömnen, men vissa patienter medger att deras minne fungerar sämre.

Den lugnande effekten pågår under en längre period hos äldre patienter och kan bidra till att de faller ihop och eventuellt bryter något ben i kroppen. Plötslig förvirring kan uppstå hos äldre patienter även efter mindre dosering av benzodiazepin. Mer.

Den lugnande effekten av benzodiazepinpreparat kan orsaka olyckor i hemmet och/eller på arbetet. Studier har visat en viktig koppling mellan användandet av benzodiazepin och dess påverkan på bilkörning. Patienter som tar benzodiazepin bör varnas för dess inverkan på bilkörning och användande av andra maskiner.

Läkemedlets växelverkan

Benzodiazepin kan påverkas av andra läkemedel, inklusive lugnande läkemedel, antidepressiva läkemedel (exv. amitriptylin [Elavil], doxepin [Adapin, Sinequan]), neuroleptiska (exv. prochlorperazin [Compazin], trifluoperazin [Stelazin]), antikramppreparat (exv. phenobarbital, phenytoin [Dilantin], carbamazepin [Atretol, Tegretol]), lugnande antihistaminer (exv. diphenhydramin [Benadryl], promethazin [Phenergan]), opiater (heroin, morfin, meferidin) och, huvudsakligen, alkohol. Patienter som tar benzodiazepin bör varnas för dessa växelverkningar. Om lugnande läkemedel överdoseras kan benzodiazepinpreparat leda till döden.

Minnesrubbningar

Det har länge varit känt att benzodiazepinpreparat kan orsaka minnesförlust (amnesi), även om det används före en operation för att uppnå en lugnande effekt. Preparatet används ibland för att reducera traumatiska eller obehagliga minnen för patienten. I dessa fall behandlas patienten med stora engångsdoser av exv. det korttidsverkande benzodiazepinpreparatet midazolam.

Orala doser av benzodiazepin används för att behandla sömnsvårigheter eller ångest, detta kan dock leda till minnesförsämring. Nya fakta om preparatet som framkommit nyligen, men som ännu inte bevisats, innehåller information om att läkemedlet påverkar koncentrationen och uppmärksamheten hos patienten. Dessutom kan läkemedlet orsaka en minskad kapacitet i det episodiska minnet, där nya händelser, omständigheterna som de uppstod i, och dess tidsföljd kan vara svåra att minnas.

I motsats till detta fungerar andra minnen istället bättre (minnet som gör att vi minns ord, telefonnummer i några sekunder). Försämring av det episodiska minnet kan tillfälligt leda till total glömska eller blackouts, samt svårigheter att återberätta historier.

Benzodiazepin ordineras ofta av läkare när patienten lider av stressrelaterade symtom. Patienten upplever snabbt en lugnande effekt och stressen avtar, men redan efter ett par dagar kan patienten ha svårt att klara av stressfyllda situationer utan behandling av preparatet. Detta kan leda till olustkänslor i många år efteråt.

Ångest, sorg

Om patienten lider av ångeststörningar, inklusive panikattacker och agorafobi (torgskräck), kan benzodiazepinpreparat förhindra att patienten lär sig hantera sin ångest och stressfyllda situationer. Likaså kan sorgearbete förlängas genom att preparaten förhindrar bearbetning av sorgen. Ångest och sorg kan istället behandlas med exv. kognitiv beteendeterapi.

Paradoxala stimulanseffekter

Benzodiazepin orsakar tillfällig paradoxal spänning med ökad ångest, sömnsvårigheter, mardrömmar, hallucinationer i början av sömnen, irritation, hyperaktivitet, aggressivt beteende och epileptiska anfall.

Vredesutbrott och våldsamt beteende (och även mord), har anmälts efter att patienter behandlats med preparatet. Mindre dramatiska förändringar i humöret som exv. förhöjd irritation är mycket vanligare och inte lika allvarligt för familj och omgivning. Sådana reaktioner är liknande de effekter som kan ges av alkohol. Vanligtvis drabbas personer med högt temperament, barn och äldre av förhöjd irritation.

Fall av barn- och hustrumisshandel har anmälts efter att patienter behandlats med benzodiazepin.

Depression, emotionell avtrubbning

Långvariga benzodiazepinanvändare, liksom alkoholister och barbituratberoende patienter, är ofta deprimerade till följd av den långvariga behandlingen. Benzodiazepin kan både orsaka och förvärra depression, eventuellt genom att förminska hjärnas produktion av neurotransmittorer, såsom serotonin och noradrenalin.

Ångest och depression samverkar ofta och benzodiazepin används vanligtvis för att behandla båda dessa. Läkemedlet kan även ha effekter som förhindrar att patienter begår självmord. Av mina 50 första patienter (som skrevs in på kliniken 1987) hade tio av dem överdoserat preparatet, vilket senare krävde inläggning på sjukhus. Endast två av dessa hade en historia av depression innan de ordinerades benzodiazepin. Depressionen lättade för dessa patienter och efter tio månader var det (under hela behandlingstiden på 3,5 år) ingen som överdoserade preparatet. 1988 rekommenderade kommittén för medicinsk säkerhet i England att benzodiazepinpreparat enbart borde användas för att behandla depression eller ångest, med kompletterande terapi. En orsak till denna rekommendation var de det stora självmordstalet bland dessa patienter

Smärta till följd av emotionella känslor, oförmåga att känna glädje eller smärta, är vanliga biverkningar av ett långvarigt användande av benzodiazepin. Dessa emotionellt avtrubbade känslor är antagligen bundna till användningen av läkemedlet och de centra i hjärnan där känslorna behandlas.

De patienter som behandlas med benzodiazepin under en längre period klagar ofta på att de inte känner lika starka känslor inför familjemedlemmar, sina barn, eller partner under den perioden de tar läkemedlet. Långvarigt bruk av benzodiazepin kan vara en orsak till brist på kärlek till familjen och kan i vissa fall leda till separation/skilsmässa.

Mer information

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-benzo-sideeffects Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.