Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Laglig reglering av sex, incest och sexövergrepp

Sammanfattning: En beskrivning av vilka sexuella beteenden som tillåts och förbjuds i olika länder.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Laglig reglering av sex, incest och sexövergrepp

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker och Jacob Palme
Första version: 2003-07-22.
Senaste ändring: 2011-02-02.

Vad finns det för laglig reglering av sex, sexualliv, incest, sexövergrepp och sexuell mobbning?

Svar:

Det är inte i Sverige förbjudet att fantisera om ovanliga former av sex. Många speciella sexuella beteenden är också tillåtna, även om de är ovanliga. Lagreglering av sexuellt beteende är framförallt till för att skydda andra personer (t.ex. sex med barn, offensivt beteende).

Enligt svensk lag är följande sexuella beteenden olagliga:

Våldtäkt: Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. ( Brottsbalken Kapitel 6 § 1).

Sexuellt tvång: Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. ( Brottsbalken Kapitel 6 § 2).

Sexuellt utnyttjande : Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet. ( Brottsbalken Kapitel 6 § 3).

Våldtäkt mot barn : Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. ( Brottsbalken Kapitel 6 § 4).

Sexuellt övergrepp mot barn: Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. ( Brottsbalken Kapitel 6 § 6).

Samlag med avkomling : Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med eget barn eller dess avkomling, döms för samlag med avkomling till fängelse i högst två år. ( Brottsbalken Kapitel 6 § 7).

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt helsyskon, döms för samlag med syskon till fängelse i högst ett år.
Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt. ( Brottsbalken Kapitel 6 § 7).

Utnyttjande av barn för sexuell posering: Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.

Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. (Brottsbalken Kapitel 6 § 8)

Köp av sexuell handling av barn: Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två år.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. (Brottsbalken Kapitel 6 § 9)

Sexuellt ofredande : Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. ( Brottsbalken Kapitel 6 § 10).

Köp av sexuell tjänst: Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader. ( Brottsbalken Kapitel 6 § 10).

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan.

Koppleri : Tjäna pengar på andras prostitution Brottsbalken Kapitel 6 § 12).

Olaga våldsskildring varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig ( tryckfrihetsförordningen § 4.13.)

Sex med nära släkting : De flesta länder har något slags lagstiftning mot sexuellt umgänge med nära släkting, men definitionen av vilka släktskap som förbjuder sex variera starkt från land till land. I Sverige regleras detta av äktenskapsbalken (1987:230) , som säger att äktenskap inte får ingås mellan personer som är helsyskon eller släkt i direkt med varandra upp- och nedstigande led. Sexuellt umgänge är förbjudet med samma personer som man inte får gifta sig med. Halvsyskon kan få gifta sig men då krävs tillstånd av länsstyrelsen. Samma sak gäller adoptivsyskon.

Otrohet : Äktenskapsbalken föreskriver också att makar skall visa varandra trohet. Men det är inget straff för otrohet (något som förekommer i andra länder).

Andra lagar : Texten ovan är en sammanfattning, det finns många andra lagar som har anknytning till sex, t.ex. lagar om trafficing ("vit slavhandel"), lag mot tvegifte, lagar om spridning av veneriska sjukdomar och HIV-smitta. Det finns också lagar som skyddar den enskildes integritet, genom att förbjuda användning och spridning av uppgifter om en persons sexualliv, t.ex. Personuppgiftslagen , Sekretesslagen , Kreditupplysningslagen m.m.

Andra länder har liknande lagar, men med olika variationer. Åldergränserna för olaglig sex med barn växlar mellan olika länder. Det finns länder som förbjuder homosexualitet, sex utanför äktenskapet och sex med djur.

Vilka nära släktingar som man inte får ha sex med varierar också från land till land.

En del länder förbjuder också användning av preventivmedel och abort.

Prostitution är olagligt i vissa länder, i en del länder är det den prosituerade som begår brott, i andra länder dennes kund.

Förr i världen var regleringen av sexuellt beteende ofta striktare än idag. Religion styr i vissa länder vad som är lagligt ifråga om sex.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-paraphi-legal Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.