Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Transpersoner och transsexualism

Sammanfattning: En översiktlig artikel om transpersoner, transsexualism, transvestitism, transgenderism, drag queen/drag king och könsidentitetsstörning. Viktigt är att dessa bara betraktas som en störning om personen själv mår dåligt.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Transpersoner och transsexualism

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Web4Health experter.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 26 jan 2010.

Vad betyder transperson? Har en transperson en könsidentitetsstörning?

Svar:

Transperson används som ett paraplybegrepp för människor som på ett eller annat sätt överskrider gränser för den gängse uppfattningen av könsroll eller kön. Med kön brukar man mena det biologiska könet, men det finns fler uttryck för kön än det rent biologiska. Genus är vårt socialt konstruerade kön, d.v.s. hur vi förväntas bete oss, se ut, tänka och känna, baserat på det biologiska kön vi tillhör. En transperson ifrågasätter eller känner sig främmande inför den könskategori, man eller kvinna, som personen placerats i. Detta kan innebära att personen känner sig som tillhörande ett annat kön än sitt biologiska, att personen inte känner att denne tillhör något av könen eller att personen känner sig tillhöra båda könen.

Att någon är transperson säger ingenting om dennes sexualitet eller sexuella läggning. Det finns precis samma variation av sexuella läggningar bland transpersoner som hos resten av befolkningen.

Till gruppen transpersoner räknas bland annat transsexuella, transvestiter, transgenderister, drag queens och drag kings. Det är viktigt att komma i håg att alla transpersoner inte går att passa in i någon av dessa kategorier.

Transperson är ett omdebatterat och kritiserat begrepp. Många transsexuella upplever det som kränkande att kategoriseras som transpersoner. De menar att de inte har något gemensamt med till exempel drag artister och att det på grund av detta är kränkande att klumpas ihop med personer driver med stereotypa könsuttryck då transsexualism är en allvarlig sjukdom. I och med att transsexualism är en sjukdom kan det även uppfattas som kränkande att bli definerad som person utifrån detta tillstånd. Transsexuella som genomgått könskorrigerande operationer och på grund av detta mår bra räknas inte längre som sjuka, alltså inte som transsexuella, utan som vanliga män och kvinnor. Detta är ytterligare ett argument som framförts mot att använda begreppet transperson, då dessa personer själva inte definierar sig som könsöverskridande, utan som vanliga människor. Mer information om detta finns på Föreningen Benjamins hemsida.

Transsexualism

Transsexualism innebär en önskan om att tillhöra det motsatta könet. Denna önskan innebär ofta ett lidande för personen som upplever att dennes könsidentitet och biologiska kön inte överensstämmer. Transsexualism åtföljs därför ofta av en önskan om att genom hormonbehandling och kirurgi korrigera det biologiska könet, så att det överensstämmer med den upplevda könsidentiteten.

Transvestitism

Transvestitism innebär en önskan om att klä sig i det motsatta könets kläder, vanligtvis för att tillfälligt känna sig som tillhörande det motsatta könet. Transvestitism skiljer sig alltså tydligt från transsexualitet genom att personen inte permanent vill tillhöra det andra könet, snarare att personen vill leva ut sidor av sig själv som inte kan passas in i den könsroll personens biologiska kön medför. En annan typ av transvestitism kan kallas för fetischistisk transvestitism. Denna typ av transvestitism innebär att personen blir sexuellt upphetsad av att klä sig i det motsatta könets kläder.

Den vanligaste uppfattningen är att en transvestit är en man som klär sig i kvinnokläder. En grupp som fått betydligt mindre uppmärksamhet är boychicks, kvinnliga transvestiter.

Transgenderism

Att vilja leva som det motsatta könet, men inte vilja förändra sitt biologiska kön, kallas för transgenderism. Detta skiljer sig alltså från transvestitism, genom att personen vill leva hela sitt liv som det motsatta könet, och från transsexualism, genom att personen inte vill förändra sitt biologiska kön.

Drag Queen och Drag King

Drag innebär att som en del av ett uppträdande överdriva typiska könsspecifika drag, till exempel klädsel och beteende. Vanligast är att en man uppträder som kvinna (och kallas då för Drag Queen) eller att en kvinna uppträder som man (vilket benämns Drag King). Det är också möjligt att göra drag av sin egen könsroll. Drag Queens och Drag Kings skiljer sig alltså från transvestiter eftersom deras könsgränsöverskridande beteende är en del av ett uppträdande och inte något som praktiseras till vardags.

Könsidentitetsstörning

Könsidentitetsstörning definieras i DSM-V (psykiatrikernas diagnosbibel) som:

  • En stark och bestående identifikation med det motsatta könet (inte enbart en önskan om att ha någon kulturbetingad fördel som det motsatta könet anses ha).

    Hos tonåringar och vuxna yttrar sig störningen t ex i att personen uttryckligen önskar få tillhöra det motsatta könet, uppträder som om han eller hon tillhörde det motsatta könet, önskar att leva som och bli behandlad som tillhörande det motsatta könet eller är övertygad om att han eller hon reagerar och känner på ett sätt som är typiskt för det motsatta könet.

  • Varaktigt otillfredsställd med sitt kön eller känner sig otillräcklig i sin egen könsroll.

    Hos tonåringar och vuxna tar sig störningen uttryck i att personen aktivt försöker göra sig av med primära och sekundära könskarakteristika (t ex begär hormonbehandling, kirurgiska ingrepp eller andra åtgärder för att förändra fysiska könskarakteristika i syfte att simulera tillhörighet till det andra könet) eller att personen tror sig vara född till fel kön.

  • Störningen föreligger inte samtidigt med något kroppsligt tvekönat tillstånd.
  • Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

Det är viktigt att lägga märke till den sista punkten i diagnoskriterierna. För att personen skall kunna sägas lida av en könsidentitetsstörning måste personen må mycket dåligt eller ha nedsatt förmåga att fungera i det dagliga livet. En person som efter en könskorrigerande operation börjar må bra lider alltså inte av en könsidentitetsstörning. Inte heller transvestiter, transgenderpersoner eller någon annan transperson som mår bra kan sägas lida av någon sjukdom eller störning.

Man kan jämföra transpersoner och transsexualism med homosexualitet. Förr i tiden betraktades homosexualitet som en störning, numera ses homosexualitet som en normal och accepterad variation av den sexuella läggningen. Förr i tiden försökte man "bota" homosexualitet, det gör man inte längre. På samma sätt sågs transpersoner förr i tiden som en störning, medan det numera ses som en accepterad variation av mänskliga läggningar och livsinställningar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-gender-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.