Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Borderline - stressrelaterad och pre-psykotisk alienation

Sammanfattning: Alienations-upplevelse vid Borderline

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Borderline - stressrelaterad och pre-psykotisk alienation

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 2004-03-04.
Senaste ändring: 2017-03-24.

Finns det vanliga kognitiva störningar vid borderline personlighetsstörning (emotionellt instabil personlighetsstörning)?

I pressade situationer upplever jag en känsla av overklighet, som att jag befinner mig utanför mig själv, befinner jag mig då i ett psykotiskt tillstånd?

Svar:

Ursprungligen betraktades Borderline som ett tillstånd där personen befann sig på gränsen (border) till olika personlighetsstörningar och som sådan därmed svår att placera i ett fack.

Symtomen kan misstolkas som Schizofreni eller Psykos. Det är också möjligt att symtomen en person uppvisar beror på komorbiditet, dvs samsjuklighet mellan flera olika diagnoser. En särskiljning av vilka symtom som kommer ifrån vad kan göras vid utredning utförd av psykolog.

Typisk vid borderline personlighetsstörning är en bristande förmåga att hantera emotionell (känslomässig) stress. Stressen kan leda till att personen mister förmågan att se den objektiva verkligheten och därmed hamnar personen i ett psykosliknande (se nedan gällande dissociation)tillstånd, där den upplevda verkligheten styrs av det emotionella tillståndet.

Ibland ses borderline som en stressbearbetningsstörning. Förmågan att hantera stress är individuell, men det finns ett samband mellan känslomässigt påfrestande eller traumatiska händelser och borderline.

Kortsiktigt störda perceptionsupplevelser är vanliga Med det menas att det våra ögon eller öron ur objektiv synvinkel ser och hör påverkas av vårt emotionella tillstånd och därmed påverkar vår tolkning av situationen.

Exempel är när individen med borderline befinner sig i en folkmassa. Att vara omgiven av människor som går rakt emot en kan vara en trigger och därmed öka den emotionella stressen till en nivå som personen inte kan hantera.

Även en persons tankar kan skapa en förvrängd uppfattning av verkligheten. Ett exempel är tankar om att bli lämnad av sin partner. Tankarna kan leda till en rädsla, som är ett emotionellt tillstånd, som av en person med borderline kan uppfattas som ett hotande tillstånd och därmed påverka personens perception som i sin tur påverkar personens uppfattning av verkligheten. Detta kan leda till olika former av stressutlösta copingstrategier, försök att hantera situationen. Exempel kan vara:

 • Dissociation

  Dissociation kan ses som ett mer eller mindre lämpligt självförsvar, ett sätt att hantera en situation. Människor har en skiftande förmåga att hantera verkligheten. De som upplevt eller uppfattat att de upplevt trauma kan ha utvecklat en förmåga att glida in i en dröm- eller fantasivärld. Genom att lämna den objektiva världen kan en eliminering av den känslomässiga stressen ske.

  Därmed kan en åtskillnad göras mellan psykos och dissociation. Vid dissociation förändras en människans verklighetsuppfattning som ett försvar mot en alltför påträngande upplevd stress. När stressen är över försvinner behovet av försvaret dissociation, medan det vid psykosen saknas förmåga till realitetsprövning och därmed kvarstannar psykosen även när stressen är borta. Dock kan det inte sägas att dissociationen är en medvetet utförd handling av personen som använder dissociationen som försvar. En människa som befinner sig i tillståndet "dissociation" är av dissociationen som försvar förhindrad att medvetet och aktivt delta i verkligheten.

  Det dissociativa tillståndet utlöses av den subjektiva uppfattningen av den objektiva verkligheten. Den subjektiva uppfattningen färgas av arv och miljö. En livshistoria där individens gränser överskridits. Det gör att den som betraktar en person med borderline och vad denne gör, kan uppfatta det som att personen handlar ej i överensstämmelse med den faktiska objektiva situationen. Det betraktaren då inte ser är den subjektiva verkligheten som personen med borderline har. Den världen är skapad av upplevelser av trauma.

 • Overklighetskänsla

  Den stressutlösta dissociationen kan skapa en overklighetskänsla. En känsla eller uppfattning att man förlorat kontakten med den yttre verkligheten. Det kan beskrivas som att vara i en overklig värld men där man ändå är vagt medveten om att det någonstans existerar en värld som för stunden inte är tillgänglig. Att se och förstå skillnaden mellan den overkliga världen och den verkliga världen kan vara mycket svårt. Känslan av att vara i en overklig värld kan kvarstå en tid men är övergående.

 • Personlighetsförändring

  Även en form av derelalisation kan uppstå, en känsla av att ha förlorat kontakten med sin egen personlighet och sin egen kropp. Det kan yttra sig i att personen uppför sig annorlunda under stress, en form av personlighetsförändring. Hos individen med borderline kan detta uppfattas som att denne känner sig främmande inför sin egen personlighet och/eller att det känns som att kroppen inte hör till en (detta bör skiljas från den störda kroppsuppfattning som människor med ätstörningar har).

 • Pre-psykotiska symtom

  Vissa kan drabbas av en känsla eller misstanke om att vara förföljda. De kan tycka sig ha observerat att någon form av konspiration mot dem föreligger.

  En sådan form av paranoid rädsla kan yttra sig i form av perceptionsstörningar, visuella eller hörselhallucinationer (hörsel, röster eller saker människor ser). Den här formen av paranoida upplevelser kan öka vid samtidig komorbiditet (samsjuklighet) med Paranoid personlighetsstörning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.