Psykiska störningar och klassifikation av psykiska störningar (ICD-10, DSM-IV)

Sammanfattning: För att standardisera beskrivningen och tolkningen av psykiska störningar har diagnos- och klassifikationssystem fastställts. De två mest välkända är DSM-IV och ICD-10.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykiska störningar och klassifikation av psykiska störningar (ICD-10, DSM-IV)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Top Forum iconDiscuss this Forum iconGet expert advice Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Tasja Klausch
Första versionen: 2005-04-10.
Senaste ändring: 2024-04-19.

hur definieras en psykisk störning
Hur organiseras psykiska störningar in i kategorier?

Vad är ICD 10 och DSM-IV?

Svar:

Definitionen av en psykisk störning är viktig för utredning, hälsovård och försäkringsindustrin (speciellt hälsoförsäkringar och pensionsförsäkringar).

Följande element är av särskild betydelse för definitionen av en psykisk störning:

  • Personligt lidande och skada
  • Abnormalitet (statistiskt, socialt, individuellt)
  • Begränsningar eller handikapp i en persons handlingskapacitet
  • Fara för andra eller individen själv

Hos de flesta instanser måste fler än en av dessa faktorer förekomma samtidigt.

För att standardisera beskrivningen och tolkningen av psykiska störningar har diagnos- och klassifikationssystem fastställts.

I dagsläget finns det två etablerade klassifikationssystem för psykiska störningar: Den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD-10), publicerad av Världshälsoorganisationen (WHO) och den diagnostiska och statistiska manualen om psykiska störningar (DSM-IV) som är det amerikanska psykiatriska samfundets (APAs) klassifikationssystem.

Klassifikationssystemen närmade sig varandra starkt efter sina senaste revideringar och diagnosernas viktigaste punkter är således jämförbara.

ICD-10

Den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD) är en internationell standarddiagnosklassificering för alla allmänna sjukdoms- och vårdinrättningars syften, publicerad av WHO. Den finns nu i sin tionde upplaga. Kapitel V är relevant för mentala störningar och beteendestörningar.

Klassificeringen för psykiska störningar i ICD-10 består av 10 huvudsakliga grupper:

F0 Organiska, inkluderat symptomatiska psykiska störningar
F1 Psykiska störninngar och beteendestörningar till följd av mentalt aktiverande substansbruk.
F2 Schizofreni, schizotypiska störningar och vanföreställningsstörningar
F3 Humörstörningar
F4 Neurotiska störningar, stressrelaterade störningar och somatiska störningar
F5 Beteendestörningar associerade med fysiska störningar och fysiska faktorer.
F6 Störningar av personlighet och beteende hos vuxna människor
F7 Utvecklingsstörning
F8 Störningar av psykologisk utveckling
F9 Beteende- och emotionsstörningar som vanligtvis börjar i barndomen eller tonåren
Som tillägg finns det även en grupp av "ospecificerade psykiska störningar".

I kapitlet om psykiska störningar har varje huvudgrupp identifikationsbokstaven "F". För varje grupp finns mer specifika subkategorier.

För mer information se webbsidan om ICD från WHO.

DSM-IV

Den diagnostiska och statistiska manualen för psykiska störningar (DSM-IV) som är det amerikanska psykiatriska samfundets klassifikationssystem, består av fem axlar av störningar. Detta kan ge personen som ska ställa diagnos en tanke på att inte bara fokusera på en klinisk störning utan även överväga andra viktiga aspekter.

De fem axlarna i av DSM-IV är:

Axel I
Kliniska störningar (alla mentala störningar utom personlighetsstörningar och utvecklingsstörning)

Axel II
Personlighetsstörningar och utvecklingsstörning

Axel III
Somatiska medicinska tillstånd (ej mentala)

Axel IV
Psykosociala problem och miljömässiga problem (till exempel problem med den primära supportgruppen)

Axel V
Global bedömning av funktionsförmåga (psykologiska, sociala och jobbrelaterade funktioner utvärderas oavbrutet från mental hälsa till extrem mental störning)

De huvudsakliga kategorierna av kliniska störningar (axel I) enligt DSM-IV är:

1. Störningar som vanligtvis först diagnostiserats i spädbarnsålder, barndom eller tonårsålder
2. Delirium störningar, demens störningar, Amnestiska störningar och andra kognitiva störningar
3. Mentala störningar till följd av allmänna medicinska tillstånd som inte klassificerats på annat ställe.
4. Störningar som är substansrelaterade
5. Schizofreni och andra psykotiska störningar
6. Humörstörningar
7. Ångeststörningar
8. Somatiska störningar (störningar med somatiska symptom)
9. Påhittade/konstgjorda störningar (störningar som involverar att fejka)
10. Kluvna störningar (till exempel multipelpersonlighet)
11. Sex- och könsidentitetsstörningar
12. Ätstörningar
13. Sömnstörningar
14. Impulskontrollsstörningar som inte klassificerats på annat ställe
15. Anpassningsstörningar
16. Andra tillstånd som kan vara fokus för klinisk uppmärksamhet

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Printer Skriv ut
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska Spanska

psy-icddsm-what Copyright 2003-2024 Web4Health
Copyright 2003-2024 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.