w4h-liten Gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m. Ej gratis rådgivning via telefon.
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Gratis medicinsk rådgivning om psykologiska problem

Bild av lyckliga människor
Mer än tusen svar på frågor om psykologi, mental hälsa, relationer och samlevnad, livets problem och frågor, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.

Intelligent frågebesvarande i naturligt språk
Skriv en kort sats eller fråga på enkel svenska (Obs: Våra svar är inte inriktade på somatisk medicin, alltså fysiska kroppsliga sjukdomar): hjälp
 Kategorier
ADHD Fobier På arbetet
Anorexia Humörsvängningar Relationer
Barnuppfostran Lev friskt Sex
Behandling Livet Stressymptom
Narkotika, Beroende Personlighet Sömnproblem
Bulimi Psykofarmaka Ångest, Panik, OCD
Depression Psykoterapi Övervikt
Alla menyer Alla svar Mera......
 

Sökmotor för alla svenska medicinska webbsajter

AKTUELLA DISKUSSIONER
01 Jan 22:27
Re: Kaotiskt liv
23 Jul 14:48
Re: Är jag galen?
24 Feb 13:30
Fobier
26 Jun 01:24
Jobbigt i familjen

AKTUELLA FRÅGOR
25 May 01:17
Han accepterar inte ett nej
28 May 22:16
Re: Han accepterar inte ett nej
01 Jul 17:40
Re: Han accepterar inte ett nej
07 Dec 23:41
------
Språk
tysk flagga
Deutsch
Engelsk flagga
English
Grekisk flagga
Greek
Italiensk flagga
Italiano
Polsk flagga
Polski
Finsk flagga
Suomi
Svensk flagga
Svenska
HON utvärderar och verifierar kvalitén hos mediciniska webbsajter. Symbolen till höger visar att HON har godkänt Web4Health. Vi förbinder oss att följa HON code principer. Verifiera här.
Varning: Dokumenten på denna webbplats visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbplats kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till
Start Sök Kategorier Forum Fråga experten Ännu ej läst Logga in/ut Mitt konto

Webbplatskarta | Om oss | Kontakta oss | Medicinska experter | Tillsammans | Bli medlem | Externa utvärderingar | Skydd för ditt privatliv | Regler

Copyright Web4Health 2003-2012 Stockholm (Sverige), Lüneburg (Germany), Ioannina (Greece), Goes (Netherlands), Rimini (Italy)

Syftet med Web4Health är att ge gratis medicinsk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.

Texten här nedanför är ett exempel ur vår databas. Texten byts ut var 30e minut.


Benzodiazepin och biverkningar

Författare: Professor C Heather Ashton, DM, FRCP Emeritus Professor i psykofarmakologi, School of Neurosciences, Division of Psychiatry, The Royal Victoria Infirmary, Queen Victoria Road, Newcastle upon Tyne NE1 4LP, England, UK

Första versionen: 19 aug 2003. Senast ändrad: 27 nov 2006.

Fråga:

Vad har benzodiazepin för biverkningar?

Svar:

Känslor av extremt lugn

Att känna sig extremt lugn är kopplat till en lång behandling med benzodiazepinpreparat, effekterna kan även beskrivas som hypnotiska. Andra biverkningar inkluderar trötthet, dålig koncentration, nedsatt koordination, muskelsvaghet, yrsel och mental förvirring. Om benzodiazepin tas på natten som substitut för sömntabletter kan det leda till ett bakrus dagen efter med exv. långsammare kroppsrörelser som effekt.

Den lugnande effekten känns vanligtvis av efter en vecka efter påbörjad behandling. De patienter som tar benzodiazepin under dagen har sällan några problem med sömnen, men vissa patienter medger att deras minne fungerar sämre.

Den lugnande effekten pågår under en längre period hos äldre patienter och kan bidra till att de faller ihop och eventuellt bryter något ben i kroppen. Plötslig förvirring kan uppstå hos äldre patienter även efter mindre dosering av benzodiazepin. Mer.

Den lugnande effekten av benzodiazepinpreparat kan orsaka olyckor i hemmet och/eller på arbetet. Studier har visat en viktig koppling mellan användandet av benzodiazepin och dess påverkan på bilkörning. Patienter som tar benzodiazepin bör varnas för dess inverkan på bilkörning och användande av andra maskiner.

Läkemedlets växelverkan

Benzodiazepin kan påverkas av andra läkemedel, inklusive lugnande läkemedel, antidepressiva läkemedel (exv. amitriptylin [Elavil], doxepin [Adapin, Sinequan]), neuroleptiska (exv. prochlorperazin [Compazin], trifluoperazin [Stelazin]), antikramppreparat (exv. phenobarbital, phenytoin [Dilantin], carbamazepin [Atretol, Tegretol]), lugnande antihistaminer (exv. diphenhydramin [Benadryl], promethazin [Phenergan]), opiater (heroin, morfin, meferidin) och, huvudsakligen, alkohol. Patienter som tar benzodiazepin bör varnas för dessa växelverkningar. Om lugnande läkemedel överdoseras kan benzodiazepinpreparat leda till döden.

Minnesrubbningar

Det har länge varit känt att benzodiazepinpreparat kan orsaka minnesförlust (amnesi), även om det används före en operation för att uppnå en lugnande effekt. Preparatet används ibland för att reducera traumatiska eller obehagliga minnen för patienten. I dessa fall behandlas patienten med stora engångsdoser av exv. det korttidsverkande benzodiazepinpreparatet midazolam.

Orala doser av benzodiazepin används för att behandla sömnsvårigheter eller ångest, detta kan dock leda till minnesförsämring. Nya fakta om preparatet som framkommit nyligen, men som ännu inte bevisats, innehåller information om att läkemedlet påverkar koncentrationen och uppmärksamheten hos patienten. Dessutom kan läkemedlet orsaka en minskad kapacitet i det episodiska minnet, där nya händelser, omständigheterna som de uppstod i, och dess tidsföljd kan vara svåra att minnas.

I motsats till detta fungerar andra minnen istället bättre (minnet som gör att vi minns ord, telefonnummer i några sekunder). Försämring av det episodiska minnet kan tillfälligt leda till total glömska eller blackouts, samt svårigheter att återberätta historier.

Benzodiazepin ordineras ofta av läkare när patienten lider av stressrelaterade symtom. Patienten upplever snabbt en lugnande effekt och stressen avtar, men redan efter ett par dagar kan patienten ha svårt att klara av stressfyllda situationer utan behandling av preparatet. Detta kan leda till olustkänslor i många år efteråt.

Ångest, sorg

Om patienten lider av ångeststörningar, inklusive panikattacker och agorafobi (torgskräck), kan benzodiazepinpreparat förhindra att patienten lär sig hantera sin ångest och stressfyllda situationer. Likaså kan sorgearbete förlängas genom att preparaten förhindrar bearbetning av sorgen. Ångest och sorg kan istället behandlas med exv. kognitiv beteendeterapi.

Paradoxala stimulanseffekter

Benzodiazepin orsakar tillfällig paradoxal spänning med ökad ångest, sömnsvårigheter, mardrömmar, hallucinationer i början av sömnen, irritation, hyperaktivitet, aggressivt beteende och epileptiska anfall.

Vredesutbrott och våldsamt beteende (och även mord), har anmälts efter att patienter behandlats med preparatet. Mindre dramatiska förändringar i humöret som exv. förhöjd irritation är mycket vanligare och inte lika allvarligt för familj och omgivning. Sådana reaktioner är liknande de effekter som kan ges av alkohol. Vanligtvis drabbas personer med högt temperament, barn och äldre av förhöjd irritation.

Fall av barn- och hustrumisshandel har anmälts efter att patienter behandlats med benzodiazepin.

Depression, emotionell avtrubbning

Långvariga benzodiazepinanvändare, liksom alkoholister och barbituratberoende patienter, är ofta deprimerade till följd av den långvariga behandlingen. Benzodiazepin kan både orsaka och förvärra depression, eventuellt genom att förminska hjärnas produktion av neurotransmittorer, såsom serotonin och noradrenalin.

Ångest och depression samverkar ofta och benzodiazepin används vanligtvis för att behandla båda dessa. Läkemedlet kan även ha effekter som förhindrar att patienter begår självmord. Av mina 50 första patienter (som skrevs in på kliniken 1987) hade tio av dem överdoserat preparatet, vilket senare krävde inläggning på sjukhus. Endast två av dessa hade en historia av depression innan de ordinerades benzodiazepin. Depressionen lättade för dessa patienter och efter tio månader var det (under hela behandlingstiden på 3,5 år) ingen som överdoserade preparatet. 1988 rekommenderade kommittén för medicinsk säkerhet i England att benzodiazepinpreparat enbart borde användas för att behandla depression eller ångest, med kompletterande terapi. En orsak till denna rekommendation var de det stora självmordstalet bland dessa patienter

Smärta till följd av emotionella känslor, oförmåga att känna glädje eller smärta, är vanliga biverkningar av ett långvarigt användande av benzodiazepin. Dessa emotionellt avtrubbade känslor är antagligen bundna till användningen av läkemedlet och de centra i hjärnan där känslorna behandlas.

De patienter som behandlas med benzodiazepin under en längre period klagar ofta på att de inte känner lika starka känslor inför familjemedlemmar, sina barn, eller partner under den perioden de tar läkemedlet. Långvarigt bruk av benzodiazepin kan vara en orsak till brist på kärlek till familjen och kan i vissa fall leda till separation/skilsmässa.

Mer information

Mer information

Källor, referenser

Mera svar på frågor om psykologi och psykisk hälsa: Web4Health.

Annonser (ej via Google)

Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut
Gunborg Palme
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Stockholm nära Karlaplan.


Annonser via Google:


Annonser (ej via Google)

www.palme.nu/parterapi/
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga igen!
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme.

dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/program
Gratis utbildning vid Stockholm Universitet
på både nybörjar- och mer avancerad nivå.